Privacybeleid Hardick B.V.

Inleiding

Hardick hecht veel waarde aan de privacy van medewerkers, klanten en andere betrokkenen. Daarom heeft bedrijf een privacybeleid opgesteld. Daarbij heeft bedrijf de verantwoordelijkheid zich aan de wet te houden, in het bijzonder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Er zijn afspraken gemaakt over hoe men omgaat met persoonsgegevens van (oud) medewerkers en van klanten. Zorgvuldige omgang met de privacy en persoonsgegevens is van het grootste belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Website

Door het infoblad op de website in te vullen worden persoonsgegevens achtergelaten. Het gaat daarbij om naam, emailadres en telefoonnummer, waarbij de vraag aan Hardick wordt gesteld om contact op te nemen met degene die deze gegevens achterlaat. Dat is ook het doel waarom deze persoonsgegevens worden gevraagd. Er wordt dus expliciet om toestemming gevraagd. De verstrekte informatie is alleen beschikbaar voor medewerkers van Hardick. De gegevens worden slechts in het kader van bovengenoemde doeleinden gebruikt en worden verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De website van Hardick is beveiligd met een SSL-certificaat.  Ook bij de webshop van Hardick wordt toestemming gevraagd om naam, emailadres en telefoonnummer achter te laten. Tevens wordt gevraagd adresgegevens en bankrekeningnummer te verstrekken. De webshop is eveneens beveiligd met een SSL-certificaat.

Hardick gebruikt cookies om het gebruik van de website en gedrag van de website bezoeker te kunnen analyseren. Bezoekers kunnen op de website aangeven cookies te willen weigeren.

Doel van de verwerkingen

De persoonsgegevens die aan Hardick worden verstrekt, mogen door Hardick worden verwerkt op basis van gemaakte afspraken en uit te voeren overeenkomsten. Voor medewerkers betreffen het zaken die nodig zijn om het werkgeverschap op een adequate wijze in te vullen. Naast NAW-gegevens zijn dit ook persoonlijke gegevens als geboortedata, BSN’s, kopie van het identiteitsbewijs, telefoonnummers e-mailadressen, bankrekeningnummers en gegevens die betrekking hebben op het functioneren van de medewerker. Voor klanten betreft het uitsluitend namen, emailadressen en telefoonnummers. Daarnaast beschikt Hardick over verwerkersovereenkomst waarin afspraken over privacy zijn vastgelegd met klanten en leveranciers.

Hardick beschikt over een register van verwerkingen waarin verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd met daaraan gekoppeld de doeleinden. De risico’s en bijpassende maatregelen om deze risico’s vast te leggen zijn eveneens vastgelegd in dit register.

Indien klanten of andere betrokkenen persoonsgegevens willen opvragen, wijzigen of verwijderen dan kan dat per e-mail aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij Hardick . Betrokken hebben het recht op inzage, recht op correctie, recht op beperking van gegevensverwerking en het recht om vergeten te worden. Het bewerken van persoonsgegevens wordt door Hardick zoveel als mogelijk beperkt.

Hardick zal geen persoonsgegevens delen met derden als dit niet nodig is voor het goed uit kunnen voeren van de dienstverlening en hierover met de betrokken geen afspraken zijn gemaakt. Alleen op last van een justitiële vordering kan Hardick worden verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Dit is een wettelijke verplichting.

Klachten

Indien belanghebbenden van Hardick klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kan er een klacht worden ingediend bij de FG van Hardick. Dit kan per e-mail: privacy@hardick.nl of per telefoon: 053-4353235.  Op grond van de privacywetgeving bestaat er ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen verwerkingen van persoonsgegevens.

Hardick behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient bezoekers van de website aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat men van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hardick B.V.
Thermen 5
7521 PS  Enschede

Cookiebeleid